प्रभु भोज

प्रभु भोज

जब-जब तिमीहरू यो रोटी खाँदछौ र यो कचौराबाट पिउँदछौ उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ।
— 1 कोरिन्थी 11:26