बप्तिस्मा

बप्तिस्मा

जसले विश्वास गर्छ अनि बप्तिस्मा लिन्छ त्यो बाँच्ने छ। तर जसले विश्वास गर्दैन भने दोषी हुनेछ।
— मर्कूस 16:16

बप्तिस्मा आवेदनईमेल

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=]