बप्तिस्मा

बप्तिस्मा

जसले विश्वास गर्छ अनि बप्तिस्मा लिन्छ त्यो बाँच्ने छ। तर जसले विश्वास गर्दैन भने दोषी हुनेछ।
— मर्कूस १६:१६

बप्तिस्मा आवेदनईमेल